Aktuálně nabízíme seminář  - Hygiena provozu v dětských skupinách a zařízeních péče o malé děti mimo režim školského zákona 22.11.2018 - více ZDE...
 

Místo a termíny konání kurzů:

 

Filiánek, z.s.

Antonínská 18, Brno 602 00

 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Organizace Filiánek, z.s., nabízí možnost realizace profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v rámci autorizované zkoušky 69–017-M uznané MPSV jako správním orgánem věcně příslušným podle ustanovení paragrafu 9 odst. 1 a par 22 písm. b) zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 

10.4.2015 proběhla v naší organizaci kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí, která v závěrečné zprávě o proběhlé kontrole pochválila průběh vedení akreditovaných zkoušek, její organizaci i formální správnost celého procesu ústní, praktické i písemné části zkoušky. Zákonné podmínky udělené akreditace byly tímto stvrzeny a můžeme tedy nadále pokračovat v realizaci profesních zkoušek k výkonu povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Od roku 2015 se uskutečnilo již 22 běhů profesních zkoušek na pozici Chůva. Celkem se uskutečnilo 204 zkoušek. Před samotnou zkouškou bylo možné se zúčastnit přípravných kurzů (proběhlo 22 kurzů), ve kterých se uchazeči o profesní kvalifikaci seznámili s obsahem požadovaných kompetencí a kritérií stanovených MPSV potřebných pro úspěšné složení státní zkoušky. Kurzu se zúčastnilo celkem 178 osob. Úspěšnost osob u zkoušek absolvujících přípravný kurz je trojnásobná. Hodnocení a ohlasy na naše kurzy si můžete přečíst ZDE.
 
Rádi Vás celým procesem získání profesní kvalifikace provedeme s osobní konzultací s koordinátorkou celého vzdělávacího procesu, nabízíme přípravné kurzy, možnost získání praxe ve státní i soukromé školce, lektorky Vás seznámí s realizací hlídání dětí v domácnosti klienta.
 
Naše organizace Filiánek se zabývá péčí o děti již od roku 2009. Vzhledem k charakteru naší činnosti nabízíme i možnost následné spolupráce a podpory Vašeho dalšího podnikání v oblasti péče o malé děti. Spolupracujeme s celou řadou prorodinných organizací v rámci celé ČR, v problematice zajištění obslužné péče se podrobně orientujeme, jsme připraveni Vás podpořit v získání živnostenského oprávnění a provést Vás celým legislativním procesem.
 
Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace naleznou uplatnění v těchto zařízeních: V hlídacích agenturách, jako chůvy, v zařízeních péče o děti od 0 roků. V dětských skupinách, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích. Ve firemních, soukromých i státních školkách. Jako osoby samostatně výdělečně činné.
 
Ohlasy a hodnocení najdete ZDE...
 

Aktuální termíny zkoušek:

 
7. - 8.12. 2018
25. - 26. 1. 2019
22. - 23. 3. 2019
17. - 18. 5. 2019
11. - 12. 10. 2019
29. - 30. 11. 2019
 
 
Cena: 5.200,– Kč
Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 3 hodiny, ústní část 1,5 hodiny. Pri vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínu zkoušky na čtvrtek a neděli.)
 

Aktuální termíny přípravných seminářů:

 
5. - 6. 1. 2019
2. - 3. 3. 2019
13. - 14. 4. 2019
7. - 8. 9. 2019
2. - 3. 11. 2019
 
Cena: 2.200,– Kč
(sobota a neděle celkem 16 hodin)
 
Témata přednášek: pedagogika, řešení nepříznivých výchovných situací, vývojové etapy 
a socializace dítěte, etika chůvy, orientace v pracovně právních vztazích, provozní 
a hygienická pravidla, dodržování zásad BOZP, první pomoc, péče o nemocné dítě, hygiena, zdravý životní styl dítěte.
Přednáší: Mgr. Radka Retková, Mgr. Irena Šopíková, Petra Mrkosová
 
 

Vedoucí Vzdělávacích kurzů

Ing. Jana Benešová
tel. 728 652 335
 
Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášky stáhnout do počítače, vytisknout, vyplnit ručně, naskenovat a zaslat zpět.
 
​ 

 

NA PŘÍPRAVNÝ KURZ

   
        NA PŘÍPRAVNÝ KURZ

 

 

Vedoucí dětských kolektivů

Kurz je změřený na přípravu budoucích lektorů se zaměřením na volnočasové aktivity, kteří pracují s dětmi jako vedoucí pravidelných kroužků, pořádají akce pro děti a mládež, zajišťují přípravu akcí společenského charakteru, pracují ve střediscích volného času, organizacích dětí a mládeže, zajišťují pobyty, tábory, výjezdy a další volnočasové aktivity.

Cílem kurzu je v rámci 88 hodin teoretické a 12 hodin praktické výuky připravit budoucí lektory na práci s dětmi a mládeží v oblasti volnočasové pedagogiky a souvisejících dovednostech. Účastník kurzu je seznámený s vývojovou psychologií dítěte, je obeznámený s psychopatologií, ovládá principy verbální a neverbální komunikace s dítětem. Umí pracovat se skupinou klientů – dítě předškolního, školního věku, mládeží.

Absolvent kurzu je připravený pro práci s dětmi jako vedoucí dětských kolektivů – vedení celoročních kroužků. Umí připravit, prezentovat a realizovat akci celospolečenského charakteru pro děti, dokáže zajistit pobyt víkendový, týdenní, soutěže, výchovné programy pro MŠ, ZŠ, kroužky, workshopy, dobročinné akce. Je obeznámený s prací ve smíšené skupině dítě-rodič-prarodič a jejími specifiky.

Absolvent kurzu umí připravit projekt na získání finanční podpory realizace volnočasové aktivity na úrovni obec, kraj, zvládá jeho implementaci, vyúčtování, umí připravit ekonomické a vstupní parametry přípravy kroužků, volnočasových akcí a pobytů pro děti, což doloží formou písemné prezentace vlastního projektu volnočasové aktivity a ústní obhajobou projektu před zkušební komisí.

Předmět výuky:

Kompetence:

Podmínky získání akreditace: minimálně středoškolské vzdělání, morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav

Uplatnění v praxi: lektoři se získanou rekvalifikací mohou pracovat ve volnočasových zařízeních jako vedoucí kroužků, kurzů, jako instruktoři a vedoucí dětských táborů, ve Střediscích volného času, Klubech maminek, Mateřských centrech, Domech pro děti a mládež, Rodinných centrech,  jako organizátoři velkých společenských akcí, pořadatelé akcí pro děti, rodiny, organizátoři pobytů pro širokou veřejnost, projektoví manažeři 

Termíny zahájení kurzů:

19.6.2015 (I.běh), 18.9. (II.běh), leden 2016 (III.běh)

Cena:

5.500,-Kč, studenti 5.000,-Kč

Vedoucí Vzdělávacích kurzů

Ing. Jana Benešová
tel. 728 652 335