Nabídka výukových programů dětského klubu Filiánek 
pro DS, MŠ a ZŠ v Brně na rok 2023/2024

 

Již devátým rokem nabízíme mateřským školkám, dětským skupinám, soukromým školkám i základním školám výukové programy pro děti. Snažíme se, aby si děti hravou a aktivní formou odnesly nové poznatky z rozličných oblastí denního života. Výukové programy organizujeme pro MŠ a ZŠ v rámci města Brna, v případě dojazdu do jiného města si po domluvě účtujeme poplatek za cestovné. 
 
S našimi výukovými programy se seznámilo již více než 13.000 dětí z brněnských i mimobrněnských škol.
Děkujeme a těšíme se na setkání i v tomto novém školním roce. 
 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
 
1. NAŠE PAMĚŤ
 
 Program zaměřený na nácvik a ukázky technik ke zlepšení schopnosti pamatovat si, čísla, předmět, slova a pojmy. Program je vhodný pro děti předškolního věku. Děti i pedagogové se seznámí s metodami, které usnadní zapamatování si velkého počtu informací. Hravou formou naučí děti lépe využívat kapacitu paměti, což jim může pomoci v běžném životě. Doplněno pracovními stanovišti na procvičení paměti.   
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová, trenérka paměti I. stupně ČSTPMJ.
 

2. HRAJEME SI HEBCE, MĚKCE

Pohádkově laděný příběh se spoustou hravých nápadů na tvořivou didaktickou hru dítěte, rozvoj smyslových vjemů, podporu rozvoje paměti a environmentálního povědomí. V rámci hodiny si děti vyzkouší aktivity podporující rozvoj jemné motoriky i schopnost úsudku. Vše je doplněno příběhem lesního skřítka Vítka o uzdravení nemocného stromu od útočného hmyzu.  

 

Lektorka: Ing. Jana Benešová

 
3. CESTOU S VESTOU
Výukový program zaměřený na prevenci dětských úrazů, zvýšení povědomí o důležitosti naší viditelnosti na ulicích a silnicích. Seznámení dětí s bezpečnou hrou a ochranou před úrazy. Děti se naučí důležitá telefonní čísla a prvky osobní ochrany. Dozví se, jak přecházet ulici, k čemu jsou důležité a co to jsou vlastně semafory.
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OHEŇ - KAMARÁD I NEPŘÍTEL

Cílem programu je ukázat ohěň jako přítele, ale i možné nebezpečí. Napomůže dětem pochopit jeho sílu a důležitost. Děti se dozví, kdy je oheň dobrý pomocník při práci, ale i kde nám může škodit. Na příběhu malého chlapce si vyzkouší, jak předcházet požárům v lese a jak se chovat v případě nebezpečí. Součastí programu je nácvik bezpečného chování dětí v případě požáru. 

Lektorka: Ing. Jana Benešová

 
 

 

5. HOKUSY POKUSY
 
Spolu s dětmi nakoukneme pod pokličku vědy. Děti se na chvíli stanou badateli a pomocí jednoduchých pokusů se seznámí s některými vědnými obory, jako fyzika, chemie... Budeme tak zjišťovat, jak funguje svět kolem nás. V rámci programu budou děti pozorovat, experimentovat, porovnávat získané výsledky, posuzovat a vyvozovat závěry. 
 
Lektorka: Ing. Iva Ondřejová
 
 
6. JSME MALÍ A ŠIKOVNÍ
 
V rámci programu s polytechnickou tématikou se děti seznámi s předměty a nářadím, postaví společnou stavbu. Na několika stanovištích si procvičí úkoly motivované rozvojem povědomí o rozmanitém materiálu, 
technických profesích, kreativitě a zručnosti. Na závěr si děti prakticky vyzkouší práci s kladívkem. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
7. PROČ NÁM KRÁVA MLÉKO DÁVÁ
 
Cílem programu je vysvětlit, odkud se běre mléko a proč je zdravé. Děti se dozví, jak kravičky žijí a vytváří mléko. Program je doplněn praktickou ukázkou výroby másla a jeho následnou ochutnávkou. Děti se dále seznámi s životem domácích úžitkových zvířat a v rámci hravých stanovišť si přednesenou látku mohou i prakticky vyzkoušet. Program z cyklu Jak nám roste jídlo. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

8. ŽIVÉ ŽIVLY

Lektorka seznámí děti se základnými přirodními živly, které ovlivňují náš život na Zemi - vodou, půdou, ohněm a vzduchem. Ukáže jim jejich základní vlastnosti, vliv na náš život, jejich nezbytnost a současnou hrozbu. Cílem programu je pochopit význam jejich udržitelnosti.  
 
Lektorka: Ing. Iva Ondřejová
 
 
 
 
PROGRAMY ZDRAVÍ A PREVENCE

 

9. MOJE TĚLO
 

S dětmi "nahlédneme" na lidské tělo zvenku i zevnitř. Seznámíme se s tím jak skvěle pracuje a funguje. Některé jeho části si pojmenujeme a poznáme jejich funkci a důležitost pro náš život. Hravou formou s metodickými pomůckami si děti vyzkouší vše, s čím se obeznámili.   
 
Lektorka: Ing. Iva Ondřejová

 

 
EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY
 
10. RECYKLOHRÁTKY 
 
Děti se zábavnou a naučnou formou seznámi se vznikem, tříděním a zpracováním rozličného odpadu (papír, sklo, plasty, elektromateriál, kov, bioodpad apod.). Vyzkouší si třídit jednotlivé materiály dle typu, obeznámi se se způsobem recyklace a návratu zpět do oběhu. Děti se zamyslí nad tím, zda a jak lze předcházet vzniku odpadů. Pogram je doplněn ukázkou ruční výroby papíru.
 
Lektorka: Ing. Iva Ondřejová

 

 

11. OD KAPIČKY K DEŠŤOVCE
 
Program vysvetluje koloběh vody a její důležitost pro náš život. Děti se naučí, kde se vzala voda na Zemi a v jakých skupenstvích se může nacházet. Dozví se informace o oceánech a mořích, jejich živočiších a jak jim člověk mnohdy škodí. Hravou formou si procvičí přednesenou látku. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 

12. ŽÍŽALENÍ S AGÁTKOU

Program je zaměřený na environmentální výchovu, na rozvoj znalostí a povědomí o vzniku půdy na Zemi. Děti se seznámí s rozborem zeminy, důležitosti zdravé hlíny a způsobem jejího čistění. Dozví se kam patří bio odpady z kuchyně, poznají žížalky jako užitečné pomocníky v této činnost, seznámí se s vermikompostováním. Vše doplněno ukázkou a popisem života živých žížal. 

 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

13. MRAVENCI A JEJICH SVĚT

Program je zaměřený na přiblížení světa mravenců dětem. V rámci výuky se děti seznámí s životem v mraveništi, dozví se, jak mravenci vypadají, čím se živí, jak se rozmnožují. Poznají několik druhů mravenců i dělbu práce v mraveništi. Obeznámí se s potřebou jejich každodenní ochrany. Program je doplněný hravými dílničkami pro děti.
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
14.  JAK NÁM ROSTE JÍDLO 
 
Program přináší dětem informace o tom, jak lidé pěstují a chovají rostliny a zvířata pro svou obživu. Děti musí splnit hravé úkoly formou několika stanovišť, naučí se sázet drobné rostlinky, které si potom ve školce dopěstují až k jejich sklizni. Vše doplněno ukázkou známé kuchyňské bylinky a zeleniny. Doplněno tříděním odpadků. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
15. STROMY, STROMKY, STROMEČKY
 
Program přináší dětem informace o důležitosti a významu stromů pro nás život - jak rostou, co jim škodí a co pomáhá. Děti se seznámí s lesními zvířaty, zjistí, které mu prospívají a které naopak ubližují. Program je doplněn poznáváním různých druhů stromů, uvědomí si důležitost ochrany lesa a svou vlastní možnou roli při ochraně přírody. Doplněno tříděním odpadků.  
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

16. KOUZELNÉ BYLINKY A KVĚTINOVÁ VÍLA
 
Pohádkově laděný program zavede děti do světa bylinek, květin a hub z lesní louky. Přinese dětem nové poznatky o přírodě kolem nás, její důležitosti a prospěšnosti. Děti se společně naučí rozpoznávat základní rostliny a houby a na závěr programu ochutnají bylinkový čaj. Vše je doprovázeno pohádkou o Květinové víle. Děti se aktivně zapojují do hodiny. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
17. VČELKY SAMOTÁŘKY
 
To, že ubývá hmyzu na naší planetě si už nevšímají pouze řidiči s čistými předními skly na autě. I když jsme malé děti, pokusme se hmyzu pomoci. Nejprve si povyprávíme o životě včelek, mušek, drobných létavých živočichů. Seznámíme se s ojedinělým životem včelek samotářek a možností jejich ochrany. Ukážeme si, jak se může postavit hmyzí hotel. Výukový program je doplněn hravými pracovním istanovišti s úkoly.  
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
18. POSTAVÍME HMYZÍ DOMEČEK
 
Děti se seznámi s problematikou úbytku hmyzu v přírodě kolem nás. Dozví se, proč je pro nás hmyz důležitý. Vysvětlíme si rozdíly mezi včelkami medonosnými a včelkami samotářkami. V druhé části hodiny si hmyzí domeček s dětmi vytvoríme. Hmyzí domeček zůstane školce či škole a děti tak mohou sledovat všechen hmyz, který v něm najde své útočiště během celého roku. Délka programu je 90 minut.
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
 
19. PTAČÍ SVĚT KOLEM NÁS
 
I my můžeme pomoci udělat z naší zahrady či parku místo, kde se bude ptáčkům dobře přebývat. Existuje spousta různých příbytků, stejně jako spousta druhů ptáků, kteří žijí v našem okolí. Pojďme se s těmi základními seznámit a tím, že porozumíme jejich životu, jim i pomoci. Děti se dozví, co se může sypat do krmítek, jaké příbytky si ptáčci staví a jaké jim můžete připravit my. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
20. MALÝ FARMÁŘ
 
Jak to vypadá na statku? Kdo kde žije, kdo se o jeho chod stará? Pojďme se společně seznámit s hospodářskými zvířaty i ostatními tvory, které na statku žijí. Farma, to ale nejsou jen zvířata a lidé, ale i louky a pastvin kolem nich. Je to takový malý svět plný lidské práce, zvířat a plodin. Hravé stanoviště s pestrými úkoly dětem tento osobitý život na farmě přiblíží.  
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
21. ABY NAŠE PLANETA VZKVÉTALA
 
Pojďme se společně zamyslet, jak naší planetě pomoci. Můžeme snížit množství odpadů, umímě je správně vytřídit, víme, jak nám věci slouží a jak můžeme prodloužit jejich životnost? Co jsou místa označená RE-USE a RE-NAB? Společně s dětmi si vyzkoušíme na hravých stanovištích různé formy recyklace. Prakticky si ukážeme výrobu voskového ubrousku. Na závěr děti obdrží pracovní listy a školy Certifikát o zapojení do projektu.  
 
Výukový program je podpořen Odborem Životního prostředí statutárního města Brna. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

AKTIVNÍ ŠKOLKA

Školka, která si vybere 4 programy v jednom školním roce obdrží Certifikát „Aktivní školka / škola / dětská skupina roku 2023 - 2024“, který si může vyvěsit ve svém zařízení. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

CENA

  • 60,– Kč / dítěminimální cena za jednu třídu 1000,– Kč 
  • v případě dojezdu do mimobrněnské školky účtujeme 75,- Kč / dítě, minimální cena za jednu třídu 1500,– Kč 

Program Postavíme hmyzí domeček – délka trvání programu může být navýšena na 90 minut, cena za dítě 100,- Kč, domeček pro hmyz a potřebné pomůcky a materiál na jeho výrobu je zdarma. Hotový domeček dostane školka či škola darem a může si jej pověsit ve školní zahradě.

LEKTORKY VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ zde

LETÁČEK KE STAŽENÍ ... ZDE

 

INFORMACE A OBJEDNÁVÁNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
 

Uveďte prosím požadovaný termín, počet tříd a počet dětí, telefon, adresu. Rádi se s Vámi obratem spojíme na domluvu termínu.

Výukové programy jsou určen pro DS, MŠ a ZŠ v Brně nebo blízkém okolí. 

Na setkání s dětmi i s Vámi pedagogy se těší lektoři Filiánku.